Конститутивна седница на Советот за следење на имплементацијата на Развојната секторска стратегија за правосудството (2024–2028)


СООПШТЕНИЕ: Визијата на Развојната секторска стратегија за правосудството (2024 – 2028) година е независно, одговорно, транспарентно и достапно правосудство, отпорно на внатрешни и надворешни влијанија, кое ги штити човековите права и обезбедува владеење на правото на ефикасен начин.


  Советот ќе се грижи за навремено спроведување на мерките и активностите согласно Акцискиот план, следење на приоритетите, временската рамка и роковите за имплементација и оценување на постигнатите резултати во спроведување на Акцискиот план.


  .

Извор: МИА